Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

Prace budowlane w zgodzie ze środowiskiem.


Podstawowym aktem prawnym regulującym powyższą problematykę jest ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880). Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 4 ustawy, z uszczegółowionym zapisem § 6 pkt 4 rozporządzenia ministra środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.

Najliczniej występującym na terenach zurbanizowanych zwierzętami są dziko żyjące ptaki. Analizując architekturę budynku (kształt dachu, rozmieszczenie otworów okiennych, wnęk itp.), można określić potencjalne miejsca, w których poszczególne gatunki ptaków mogą się osiedlać. W razie wątpliwości ornitolodzy wskażą miejsca, w których ptaki będą najchętniej zakładały swoje gniazda. Ekspertyza sporządzona przez znawcę ma ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku ptaków będących pod ścisłą ochroną, ponieważ istnieje ustawowy obowiązek zapewnienia im warunków sprzyjających egzystencji.

Nie oznacza to, że inwestorzy czy administratorzy budynku nie mają prawa usuwać np. starych ptasich gniazd. Ustawodawca dopuszcza możliwość usuwania gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, w terminie od 16 października do końca lutego, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

Analogiczne pozwolenie można uzyskać także w innym okresie roku, ale wyłącznie w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeśli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków. 

Zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wszystkie podmioty mają obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej środowisku. 

W przypadku modernizacji budynków będących schronieniem ptaków czy nietoperzy wykonawca prac powinien podjąć środki zaradcze – dostosować terminy, zabezpieczyć z wyprzedzeniem szczeliny przed zajęciem je przez ptaki, nietoperze itp.

(więcej na ten temat w „Administratorze” nr 3/2010 oraz „Rzeczpospolitej” z 21.05.2010 roku)

Źródło:

  1. http://www.rp.pl/artykul/8,482508_Przy_remoncie_i_docieplaniu_budynkow_trzeba_zadbac_o_ptaki.html

  2.  Administrator nr 3/2010

2010-05-24
images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl