https://www.high-endrolex.com/50 WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Poznań

Zarządzamy nieruchomościami

Wspólnoty Mieszkaniowe


 

W zakres oferty wchodzi całość spraw związanych z kompleksowym rozumieniem zarządzania i administrowania, a więc między innymi:

 

 • inwentaryzacja mienia stanowiącego przedmiot administracji
 • działań zmierzających do pozyskania dla Wspólnoty mieszkaniowej dodatkowych pożytków przez wynajęcie wolnych lokali oraz określonych części nieruchomości wspólnej, w tym na potrzeby reklam
 • prowadzenie (przechowywanie i aktualizowanie) dokumentacji technicznej, dotyczącej administrowanych nieruchomości
 • prowadzenie a w razie braku zakładanie książek obiektów budowlanych
 • prowadzenie (zawieranie, przechowywanie i aktualizowanie) umów najmu, w tym na lokale użytkowe, powierzchnie dachowe, powierzchnie ścian pod reklamy itp. w celu pozyskania dla Zleceniodawcy dodatkowych pożytków
 • organizowanie zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, usuwania nieczystości stałych, dostawy energii cieplnej, dostaw zimnej wody i odprowadzenia ścieków
 • usług kominiarskich i innych niezbędnych a wynikających z bieżącej działalności
 • zapewnienie ochrony technicznej oraz sprawnego działania urządzeń technicznych przeznaczonych do wspólnego użytku w nieruchomości
 • przeprowadzanie siłami własnego pionu technicznego wymaganych prawem budowlanych rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych
 • dokonywanie bieżących napraw, konserwacji i remontów
 • utrzymywanie należytego stanu sanitarno-porządkowego
 • regulowanie wszelkich należności związanych z eksploatacją obiektu (np. za wywóz nieczystości, usługi wodno-kanalizacyjne, za energię elektryczną itp.)
 • wykonywanie zarządzeń porządkowych organów samorządowych i organów administracji państwowej
 • dokonywanie okresowej oceny stanu technicznego obiektów i składanie udokumentowanych wniosków o potrzebie wykonania remontów średnich lub kapitalnych poszczególnych obiektów i instalacji
 • ogłaszanie i prowadzenie przetargów na prace remontowe (remonty średnie i kapitalne)
 • możliwość przejęcia obowiązków inwestora zastępczego
 • pobieranie, a w razie potrzeby egzekwowanie należności związanych z użytkowaniem lokali
 • ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz Zleceniodawcy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń, związanych z zarządzaną nieruchomością
 • otwarcie rachunku bankowego dla nieruchomości i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek
 • reprezentowanie Zleceniodawcy w sprawach przed sądami i urzędem skarbowym
 • organizowanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej, przygotowywanie projektów uchwał
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych i planów remontów wraz z wstępnym kosztorysowaniem niezbędnych do wykonania prac remontowych lub modernizacyjnych
 • reprezentowanie właściciela na zebraniach wspólnot mieszkaniowych
 • organizowanie sprzedaży lokali mieszkalnych z przynależnościami
 • likwidacja środków trwałych
 • dochodzenie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
  - roszczeń o zapłatę należności z tytułu użytkowania lokalu
  - opróżnienia i wydania lokalu
 • obsługa finansowo-księgowa zarządzanych nieruchomości, w tym sporządzanie sprawozdań dotyczących stanu finansowego za dowolny okres na każde żądanie Zleceniodawcy
 • inwestowanie w porozumieniu ze Zleceniodawcą nadwyżek finansowych na nieruchomości
 • udzielanie Wspólnocie Mieszkaniowej lub właścicielom nieruchomości na zasadzie odrębnego porozumienia i w uzasadnionych sytuacjach korzystnego wsparcia finansowego dla skredytowania określonych prac remontowych

images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl