Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

Wentylacja w budynkach wielorodzinnych - problem wilgoci


Najbardziej powszechnym typem wentylacji stosowanym w Polsce w budownictwie mieszkaniowym wielolokalowym jest system grawitacyjny. System ten polega na odprowadzaniu zużytego powietrza na zewnątrz przez kanały wentylacyjne, natomiast napływ świeżego powietrza do pomieszczeń jest kierowany poprzez nieszczelne okna , nawiewniki w oknach względnie kanały nawiewne.

Sprawność wentylacji jest prawidłowa , jeżeli utworzony jest prawidłowy ciąg kominowy oraz gdy do budynku względnie mieszkania dostaje się odpowiednia ilość świeżego powietrza. W budynkach wielolokalowych niskich i średniowysokich projektuje się zazwyczaj wentylację grawitacyjną, która ma zapewnić odpowiednie warunki mikroklimatu .

W rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymaga się , aby wielkości strumienia powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, powinna odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały. Okna o małym współczynniku infiltracji powietrza (okna nowoczesne) montowane w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być wyposażone w nawiewniki zapewniające dopływ powietrza do celów wentylacji, gdy brak jest nawiewników, w pomieszczeniach musi być zainstalowana wentylacja mechaniczna nawiewna. Istotnym czynnikiem poprawności wentylacji jest wpływ wiatru na przewody wentylacyjne, uzależnione jest to również od konstrukcji dachu (płaski , jednospadowy , dwuspadowy ) oraz usytuowania komina z przewodami wentylacyjnymi. Dość istotne znaczenie ma również ukształtowanie terenu oraz położenie budynku (ścian, okien) do kierunku działania wiatru. Wentylacja grawitacyjna w mieszkaniu wyposażonym w stolarkę okienną o wartości infiltracji zgodnej z przepisami działa niewłaściwie i mało efektywnie . Należy potwierdzić , że nawet okna o maksymalnym współczynniku infiltracji nie zapewniają dopływu wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego w stanie bez rozszczelnienia. Brak wentylacji względnie wentylacja z różnych powodów osłabiona często przyczynia się do zawilgocenia ścian mieszkania. Pranie , gotowanie , suszenie, oddychanie to czynniki powodujące powstawanie pary wodnej w mieszkaniu. Para wodna skrapla się na najchłodniejszych przegrodach termicznych w mieszkaniu jak; okna , ściany (szczególnie w narożniku ściany szczytowej ) itp. Długotrwały brak prawidłowej wentylacji w mieszkaniu powoduje pojawianie się pleśni w miejscach gdzie dochodzi do stałego skraplania się pary wodnej oraz nie ma prawidłowego obiegu świeżego powietrza. W opisywanych sytuacjach w pierwszej kolejności należy wezwać mistrza kominiarskiego w celu dokonania pomiaru przyrządem służącym do mierzenia prędkości ruchu powietrza – anemometrem, który wyda stosowną opinię przyczyny nie dostatecznej lub braku wentylacji.

 

Autor: Marek Szczodrowski

2010-03-21
images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl